گزارش کار آز ماشین ۱ - شرکت خدمات گستر پیشرو

 

در اینجا لینک دانلود را گذاشتم از دوستم که زحمت این گزارش کاررا کشیدند تشکر می کنم  

دانلود...