آقایان اشتباهاتتان را با متانت بپذیرید - شرکت خدمات گستر پیشرو

 

برروی ادامه کلیک کنید..

آقایان ! اشتباهاتتان را با متانت بپذیری

اگر چنین خواهید کرد ضرر نخواهید کرد. بین خودمان بماند، به من بگویید، اگر بدانید و مطئمن باشید که زنتان حدوداً 70 درصد مقصر است و اشتباه می کند، با این حال از او معذرت خواهی کنید و بگویید متأسفید، چه اشکالی دارد؟ و چناچه او 99 درصد اشتباه می کند( و اغلب هم همین طور است!) بگویید متأسفید، اوخیلی زود متوجه اشتباهش خواهد شد. در زندگی زناشویی آنچه کمتر اهمیت دارد این است که حق با چه کسی است و چه کسی اشتباه می کند، به خاطر اینکه هر دو طرف صدمه می بینند.
اگر او هم از شما بیاموزد و کار شما را تلافی کند و گهگاهی هم او از شما بخاطر رفتارش عذرخواهی کند، آیا فکر نمی کنید این رفتار متقابل همچون موسیقی، گوش های شما را نوازش خواهد داد؟
اشبتاهات، بهترین معلمان هستند، بنابراین از هر حادثه ای که زنتان ناراحت و ناخشنود می سازد، درس بگیرید و بیاموزید. بفهمید که دلیل اصلی ناراحتی او درآن زمان چه بوده است. به احتمال بسیار زیاد، علت ناراحتی او بخاطربعضی از مسائل احمقانه و کم اهمیت است.
به عنوان مثال می تواند، تنها ناشی از حس حسادت یا بی حوصلگی و خستگی باشد.
زمانی که اوضاع سخت و دشوار می شود .... به سختی ها و ناملایمات لبخند بزنید!